Poutní okruh

Poutní okruh

I. Křížová cesta

Křížová cesta na Kartouzku vznikla v Dolanech na jaře 2021 v čase covidu, jako způsob realizace dětí v čase prázdna. Na keramických  reliéfech se podílely děti že ZUŠ Miroslava Stibora - Dolany pod vedením paní učitelky Heleny Lisé. Kříže společně postavili tatínci s dětmi z místní farnosti. Byl to radostný projekt, který dal lidem z okolí pocit společenství, v čase, kdy setkávání se, nebylo samozřejmostí.
Petra Tomášková

 

 

FOTOGALERIE

https://www.rajce.idnes.cz/album/pSbbVOpZlBE9cIPt

 

II. Cesta světla

V roce 2021 se zrodila myšlenka umístění zastavení Cesty světla v naší obci jako společného projektu obce, místní školy a římskokatolické farnosti v Dolanech.

Připravovaná Cesta světla vychází z Cesty světla na Svatém Hostýnu. Výrazným jejím propagátorem je pražský arcibiskup Jan Graubner. 

V tradiční Křížové cestě je zpřítomňováno Kristovo utrpení, v Cestě světla slavnostní Kristovo zmrtvýchvstání. To spočívá v rozjímání 14-ti zastavení, které začínají velikonočním ránem, kdy ženy nacházejí prázdný hrob, a pokračuje setkáním zmrtvýchvstalého Krista s jeho učedníky, jeho nanebevstoupením až k seslání Ducha Svatého.

 

Historie Cesty světla

„Myšlenka na vytvoření cesty světla byla inspirována starodávným nápisem na zdi v katakombách San Callisto (svatého Callista) v Římě. Tento nápis je částí prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům: „Vyučil jsem vás především v tom, co jsem sám přijal, že Kristus umřel ve shodě s Písmem za naše hříchy; že byl pohřben a že vstal z mrtvých třetího dne ve shodě s Písmem; že se ukázal Petrovi a potom Dvanácti. Pak se zjevil více než pěti stům bratřím najednou – většina z nich dosud žije, někteří však už zesnuli. Potom se zjevil Jakubovi, pak všem apoštolům. A po všech jako poslední jsem ho uviděl i já, nedochůdče.“ (1 Kor15,3–8)¹

V devadesátých letech minulého století saleziánské hnutí rozvinulo události z tohoto nápisu s dalšími událostmi po Ježíšově vzkříšení a zrodila se Cesta světla, která se následně oficiálně rozšířila v římskokatolické církvi.

 

Příprava Cesty světla

Duchovní správce o. Vojtěch Koukal z farnosti v Dolanech byl od počátku velmi nakloněný pro realizaci Cesty světla a byli vždy se sestrou Alžbětou z Komunity Blahoslavenství  nápomocni dobrou radou. 

Díky velmi vstřícnému přístupu našeho pana starosty ing. Tomáše Němčice jsme vybrali pro umístění Cesty světla cestu na kraji lesa v místě plánovaného hřbitova. Líbila se nám myšlenka, že místo uložení ostatků do hrobů, může pokračovat v křesťanské symbolice radostí ze vzkříšení.

Inspirací pro vzhled zastavení byla Křížová cesta na Kartouzce v Dolanech, kterou vytvořili děti z dolanské farnosti a žáci dolanské pobočky ZUŠ M. Stibora na jaře roku 2021. Použily hliněné desky k symbolickému zachycení jednotlivých zastavení. Na podobném zpracování jsme se domluvili s vedoucí místní keramické dílny Vrabčáci ZŠ Bělkovice-Lašťany paní Vladimírou Holčákovou, která s velkým nasazením, obětavostí i ve svém volném čase vše připravila.

Dlouho jsme dále řešili způsob umístění vypálených desek. Původně jsme zvažovali dřevěný kříž, který by ale mohl připomínat Křížovou cestu. Pracovali jsme s podobou kovové ryby nebo žulových sloupů. Nakonec jsme vybrali dubové pražce. Na konci minulého roku  Mojmír Tichý se synem v Olomouci pražce opálili a natřeli je olejem. Následně náš pan starosta Tomáš Němčic zajistil zpevnění cesty, vybudování betonových základů, které byly společnými silami osazeny zastaveními.

Dne 14.4. 2024 proběhlo slavnostní požehnání celého díla pražským arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem za přítomnosti 200 lidí. Na závěr obec připravila pohoštění s možností neformálního setkání.

 

 Bělkovicích-Lašťanech dne 28.4.2024                                                                 Martin Slabý

 

¹ Dostupné  z https://katechetiolomouc.webnode.cz/ke-stazeni/materialy/liturgicky-rok/velikonoce/cesty-svetla/ [citováno 2023-11-4].

 

Fotogalerie

Příprava

https://www.rajce.idnes.cz/podtresni/album/cesta-svetla

 

Požehnání

https://eu.zonerama.com/ChosePhotography/Photo/11331164/449198591

 

Reportáž 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1098528273-krestansky-magazin/424236100121004/

 

III. Rozjímající okruh

Pro poutníky je možnost si projít rozjímající cestu začínající poutní alejí k bazilice Navštívení Panny Marie na Svatém kopečku ke Křížové cestě na Kartouzce v Dolanech a končící Cestou světla v Bělkovicích-Lašťanech. Tyto tři místa zpřítomňují základy křesťanské víry, a to Kristovo narození, ukřižování a vzkříšení.

 

 

 

 

 

 

ODKAZ

https://mapy.cz/s/loralavoka